ละม้ายจีน ก., and ช่วยบำรุง เ. “ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 17, no. 1, June 2016, pp. 190-9, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58326.