สารวิทย์ ว. “คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 17, no. 1, June 2016, pp. 169-7, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58322.