สุภาพรหม ก., and อินทร์ม่วง อ. “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 17, no. 1, June 2016, pp. 11-20, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58299.