เทียรฆนิธิกูล ฐ., and วงษ์ดอกไม้ ร. “การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 2, May 2016, pp. 279-85, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56666.