ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พ. “วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 2, May 2016, pp. 241-50, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56663.