ศรีสมบัติ บ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 2, May 2016, pp. 189-00, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56657.