เพชรศรี ส., สงคราม จ., and จงจิตวิมล ธ. “ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 2, May 2016, pp. 178-8, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56571.