เฉิดฉิ้ม ส., ภัทรกิจโสภณ ส., and ขาวผ่องอำไพ ศ. “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 15, no. 2, May 2016, pp. 125-32, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56555.