พิชญไพบูลย์ ส., คงรัตนประเสริฐ ว., ลาภวงศ์ราษฎร์ อ., and แสนหมื่น อ. “การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 15, no. 2, May 2016, pp. 115-24, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56554.