คล้ายเกตุ ว. “การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 15, no. 2, May 2016, pp. 104-1, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56499.