คงนิรันดรสุข เ., ชินสำราญ ก., ทักษิณธรรม ว., and สุทธิวิเศษ ส. “ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 15, no. 2, May 2016, pp. 45-53, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56490.