พูลประเสริฐ พ., and เสนารัตน์ ศ. “ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 15, no. 2, May 2016, pp. 38-44, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56489.