ใบไม้ ว. “การศึกษาและการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 15, no. 2, May 2016, pp. 1-11, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56486.