เขตต์กัน พ. “การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 1, Apr. 2016, pp. 106-17, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55663.