โพตะกาว เ. “การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 1, Apr. 2016, pp. 95-105, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55661.