อุปรา โ., and ธนสุวรรณ ป. “ภาวะเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของภาวะฉุกเฉิน ทางโรคหลอดเลือดสมอง”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 1, Apr. 2016, pp. 87-94, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55660.