แจ่มแจ้ง ข. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 1, Apr. 2016, pp. 50-63, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55620.