ศิลาอาส์น ม. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 1, Apr. 2016, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55586.