เอมหยวก ศ., มีทรัพย พ., and วิริยะสุมน ศ. “การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 15, no. 1, July 2014, pp. 110-2, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20047.