คลี่สุนทร อ. “การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 15, no. 1, July 2014, pp. 21-31, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20037.