มาลัยวงศ์ ค. “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 15, no. 1, July 2014, pp. 1-20, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20034.