สุริยะกันธร ป., นาคประสม น., and อัศวราชันย์ ฤ. “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 14, no. 2, Mar. 2014, pp. 44-52, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17422.