ตั้งตระการพงษ์ น. “สุนัขบางแก้ว”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 2, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 88-93, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17398.