ฉิมภู่ ด. “ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 2, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 82-87, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17397.