ยกส้าน ส. “ทำไมเราจึงต้องเรียน-รู้และวิจัยวิทยาศาสตร์”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 2, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 10-13, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17388.