ก่องตาวงษ์ ว. “หัววัดสนามแม่เหล็ก”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 4, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 53-66, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17374.