จันทร์อรุณ ก. “การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 1, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 133-40, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17371.