แม้นมณี ส. “การเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 4, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 35-40, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17370.