วิจารณกุล อ. “ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 1, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 117-24, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17367.