ก่องตาวงษ์ ว. “ของเก่าหรือของเก่าๆ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 1, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 100-1, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17363.