กาญจนประเสริฐ น. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 4, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 1-6, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17356.