ศรีโสภา อ., and พรมศิลา ว. “หนึ่งประสบการณ์. กว่าจะเป็นนักเรียนนอก”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 8, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 96-99, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17180.