คุ้มนก ช. “ยีสต์. จุลินทรีย์อุตสาหกรรม”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 8, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 84-90, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17177.