จันทร์อรุณ ก. “กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 6, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 67-72, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17161.