บ่อคำ ร. “สำรวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 6, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 49-53, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17157.