สังขวดี ก. “เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 9, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 51-57, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17152.