ปรีชาวรพันธ์ อ., จูอนุวัฒนกุล ส., อินากา ย., กรุดพันธ์ เ., โมโตมิซึ โ., and ชัลภากุล อ. “การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของซัลโฟนาไมด์ด้วย ระบบ FIA/HPLC ควบคู่กับการตรวจวัดทางแอม เพอร์โรเมทริกโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 9, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 16-25, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17146.