ภู่พัฒน์วิบูลย์ ส. “น้ำมันจาก ‘ สบู่ดำ ’ ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน เพื่อสู้วิกฤติน้ำมันแพง”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 6, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 1-3, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17136.