โพธิ์ศรี เ. “เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น)”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 8, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 62-73, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17129.