มาตรมูล ไ. “เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 7, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 68-73, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17128.