คำเตจา ส. “แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 7, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 54-56, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17121.