บุญยะรัตน์ ฤ. “หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก. , หอเอนปิซา”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 8, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 31-34, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17114.