ทองพูน เ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ บ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ ส., and เทาว์เซนด์ อ. “การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 8, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 13-22, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17107.