อินทร์ทอง ภ. “ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network)”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 11, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 70-77, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17075.