เสมาขันธ์ ช. “รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 10, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 97-104, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17066.