ศรีรัตนประสิทธิ์ น. “ปัญหาโลกร้อน กับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 11, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 42-51, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17065.