ปารีศรี ร. “เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 10, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 88-96, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17064.