พุทธาภิบาล ป. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 11, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 31-41, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17063.