อยู่มี พ. “การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 11, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 20-25, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17058.