น้อยโขง ว., สังโยคะ ส., and แสงสุข จ. “วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A Study on Species Diversity of Fishes and Helminthic Infection of the Fishes in Kaew-Noi Bam-Rungdan Dam, Phitsanulok Province”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 11, no. 1-2, Mar. 2014, pp. 10-19, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17052.